ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

Уважаеми потребители,

 

Моля, запознайте се с тези общи условия внимателно, преди да използвате интернет сайта ‘’sail.bg’’ (наричан по-долу за удобство Сайта). Със зареждането на тази интернет страница, Вие заявявате, че разбирате тези общи условия, съгласявате се да сте обвързани с тях, и се задължавате да ги спазвате стриктно. В случай че не сте съгласни с което и да е от посочените по-долу, моля, прекратете използването на Сайта. За каквито и да е спорове, възникнали във връзка със Сайта, и неуредени от настоящите общи условия, ще се прилага действащото българско законодателство.

1. Понятия по смисъла на настоящите общи условия:

В настоящoто долупосочените думи и изрази са използвани в следното им значение:
- Потребител – всяко физическо лице, което по какъвто и да е начин използва която и да е от възможностите, предоставени от сайта, като разбира и се съгласява, че тези възможности не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
- Предложения – примерни предложения, които са отправени към наши потенциални партньори, или към нашите потребители, и които подлежат на доуточняване и конкретизиране, и поради това не представляват оферта по смисъла на закона.
- Промоции – специални предложения, важащи в рамките на посочения период от време, които дават възможност при изпълнението на определени условия да осигурим на потребителите преференциални условия от страна на нашите партньори
- Партньори – юридически лица, ангажирани в туристическия, чартърния, и други форми на развлекателния бизнес, с които екипът на ‘’sail.bg’’ е влизал в договорни отношения при предишни плавания, и в чиито професионализъм и лоялност сме се убедили.
- Шкипери – членове на екипа на Сайта, които притежават свидетелства за правоуправление на плавателен съд до 20 (словом – двадесет) брутотона по море, с богат опит в България и Гърция, и с които, при ангажиране на техните услуги, се сключват граждански договори за всеки отделен случай.
- Заявка – волеизявление от страна на потребител на Сайта, че е заинтересуван от нашите предложения, и желае да пристъпим към преговори за по-нататъшно ангажиране на нашите услуги.

2. Авторски права
Всички материали, публикувани на Сайта, принадлежат на техните автори, и съответно всички права са запазени. Всяко неоторизирано възпроизвеждане, разпространение или каквото и да е нерегламентирано използване на какъвто и да е елемент от Сайта представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, и ще се преследва и наказва по съответния ред.

3. Защита на информацията и личните данни
Екипът на сайта не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, но се задължава да гарантира опазването на конфиденциалността относно всички предоставени данни във формата за заявки, по имейл, или по друг начин. Потребителите на сайта се съгласяват чрез приемането на тези общи условия, че статистическата информация относно посещаемостта на сайта може да бъде предоставяна за използване с маркетингови цели на настоящи или бъдещи рекламодатели, както и може да бъде използвана за вътрешна статистика и анализи, или за целите на директния маркетинг.

4. Ограничения на отговорността
Част от нашата мисия е да предоставим на вниманието на потребителите на Сайта навременна, точна и изчерпателна информация във връзка с плаването на ветроходни яхти и катамарани, и възможностите за организиране на почивка на яхта, ветроходна лодка, наем на шкипер, ваканция на море. Въпреки това, възможно е да настъпят форсмажорни обстоятелства, които да възпрепятстват екипа, или да доведат до конфликт на интереси. Моля, имайте предвид, че този Сайт не предоставя на потребителите каквито и да е туристически услуги, и дейността, прокламирана чрез него, не следва да се разглежда като извършване на дейност с цел генериране на печалба, търговска дейност, или каквато и да е друга дейност със стопанска насоченост. Екипът на този сайт не е туристически агент, туристически оператор, нито е посредник или оторизиран представител на такъв и не извършва туристически услуги под каквато и да е форма, предвидена в Закона за туризма и/или други нормативни актове. Поради това екипът на този сайт не носи отговорност нито в случай на невъзможност за използване на предложенията, предвидени на Сайта, нито в случай на ограничаване използването на самия Сайт – независимо поради обективни обстоятелства, или поради временно ограничаване на достъпа от страна на екипа. Информацията, публикувана на Сайта, може да бъде своевременно променяна и модифицирана в зависимост от актуализирането на услугите, предлагани от нашите партньори. При сключване на договор от страна на потребител с когото и да било от нашите партньори, отговорност за своите действия, и за евентуално причинени вреди и пропуснати ползи носят страните по договора, не и екипът на Сайта. Екипът на Сайта не носи отговорност за изчерпателността и актуалността на информацията както на този сайт, така и във връзка с информация, съдържаща се в сайтове, към които Сайтът съдържа връзки и/или препраща – с рекламна, или каквато и да е друга цел. В случай на недобросъвестно атакуване на Сайта от страна на трети лица, настъпилите последици не ангажират отговорността на екипа на този сайт.

5. Промени
Екипът на този сайт си запазва правото при настъпване на каквито и да е изменения в обективните обстоятелства, които биха могли да имат отношение към Сайта, да внася съответни промени в така публикуваните общи условия. Екипът на сайта е длъжен да публикува в най-кратък срок новите общи условия , с отразените изменения в тях, и да оповести публикацията на видно място на Сайта, така че да даде възможност на настоящите и бъдещи потребители да се запознаят по максимално удобен начин с тях. Потребителите се считат уведомени за промените от момента на публикуването на съобщението за промени на видно място на Сайта. От този момент нататък презумпцията за знание и съгласие, описана подробно в преамбюла на настоящото, важи по отношение на новите/изменените общи условия.